KONKURS na EKSLIBRIS graficzny znak okolicznościowy z okazji 50-lecia Gminnej Biblioteki w Łaziskach

Łaziska, dnia 01.03.

Zapraszamy wszystkich chętnych do konkursu na wykonanie EKSLIBRISU Biblioteki w Łaziskach.

I.Cel i przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej graficznej kompozycji (ekslibrisu) z okazji 50-lecia Gminnej Biblioteki w Łaziskach.

Ekslibris wykorzystywany będzie przez GB i DK do celów, reklamowych, promocyjnych, itp.

II.Warunki uczestnictwa w konkursie

Prace konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są złożyć w formie pisemnej oświadczenia o nieodpłatnym zrzeczeniu się praw autorskich na rzecz Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach. /załącznik nr 1/.

III.REGULAMIN KONKURSU

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie i dorośli.

Ekslibris wykonujemy w dowolnym programie graficznym na komputerze lub ręcznie jako praca plastyczna płaska (technika: rysunek, malarstwo, wycinanka)

Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: wymiary maksymalny ekslibrisu 15cm x 10 cm umieszczony na formacie A4.

W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych, musi być praca samodzielną nie plagiatem. Znak powinien charakteryzować się następującymi cechami;

– być identyfikowany z 50-leciem biblioteki,

– posiadać bogate wzornictwo.

Gotową pracę oddajemy organizatorom w postaci wydruku lub pracy plastyczne– na odwrocie projektu podajemy: swoje imię i nazwisko, wiek, szkołę, adres.

Prace można składać do dnia 31.03.2011 r. do GB i DK w Łaziskach. Jedna osoba może oddać kilka projektów.

Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Organizator nie zwraca prac.

IV. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z regulaminem,

2) oryginalność znaku,

3) kompozycja elementów zdobniczych,

4) estetyka wykonania projektu.

V.Ocena prac konkursowych

Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac zgodnie z kryteriami oceny i wybierze laureata Konkursu.

Decyzja Komisji jest ostateczna.

Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach.

VI.Rozstrzygnięcie konkursu

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

.Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 8.04.2011r. na stronie internetowej i na gazetce w holu biblioteki.

Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany dyplomem i nagrodą.

Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z organizatorem konkursu Tel. 81 828 90 12

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów.

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach