Konkurs

PROJEKT LOGO dla Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach

Łaziska, 01.03.2011 r.

Zapraszamy wszystkich chętnych do konkursu

na opracowanie symbolu graficznego Biblioteki w Łaziskach.

I.Cel i przedmiot konkursu

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach.

Logo wykorzystywane będzie przez GB i DK do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

II.Warunki uczestnictwa w konkursie

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie i dorośli, którzy zapoznali się z regulaminem konkursu.

Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie.

Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

Uczestnicy konkursu zobowiązani są złożyć w formie pisemnej oświadczenia o nieodpłatnym zrzeczeniu się praw autorskich na rzecz Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach. /załącznik nr 1/.

III.REGULAMIN KONKURSU

W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie i dorośli.

Projekt logo wykonujemy w dowolnym programie graficznym na komputerze.

Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 10cmx10cm. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym i powinno zawierać nazwę w następującej postaci: Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach.

W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych, musi być praca samodzielną nie plagiatem. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

– być czytelne i łatwe do zapamiętania,

– być łatwo identyfikowane dla biblioteki,

– wzbudzać pozytywne emocje.

Gotową pracę oddajemy organizatorom w dwóch postaciach:

a. wydruku – na którym oprócz projektu logo podajemy na odwrocie:

swoje imię i nazwisko, klasę, szkołę, adres, nazwę programu w którym powstał projekt.

b. elektronicznej – w postaci pliku jpg, przesłanego na adres ;e-mail: gbidk-laziska@o2.pl lub dostarczonego na nośniku CD

Prace można składać do dnia 31.03.2011 r.do GB i DK w Łaziskach. Jedna osoba może oddać kilka projektów.

Prace konkursowe, nie spełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

Organizator nie zwraca prac.

IV. Kryteria oceny prac konkursowych

Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

1) zgodność projektu z regulaminem,

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

3) czytelność i funkcjonalność projektu,

4) estetyka wykonania projektu.

V.Ocena prac konkursowych

Prace konkursowe oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez dyrektora Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach.

Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac zgodnie z kryteriami oceny i wybierze laureata Konkursu.

Decyzja Komisji jest ostateczna.

VI.Rozstrzygnięcie konkursu

W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone dnia 08.04.2011 r. na stronie internetowej i na gazetce w holu biblioteki.

Zwycięzca konkursu zostanie uhonorowany dyplomem i nagrodą.

Po ogłoszeniu wyników i przyznaniu nagrody zostanie zorganizowana wystawa, prezentująca wszystkie prace.

W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę kontaktować się z organizatorem konkursu Tel. 81 828 90 12

Życzymy wszystkim ciekawych pomysłów.

Organizatorzy:

Gminna Biblioteka i Dom Kultury w Łaziskach