Konkurs na pisankę i palmę 2019ORGANIZATORZY: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie.

CELE KONKURSU: 

– Upowszechnianie tradycji i folkloru związanego z tematyką Świąt Wielkanocnych.

– Popularyzowanie i poszerzanie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki oraz palmy w polskiej obrzędowości ludowej.

– Ocalenie od zapomnienia typowych dla Regionu form twórczości ludowej i powrót do tradycji związanych z okresem wielkanocnym.

– Poszerzenie wiedzy na temat polskich zwyczajów świątecznych oraz tradycyjnych technik wyrobu palm i pisanek.

– Aktywizacja mieszkańców województwa lubelskiego w zakresie popularyzacji zanikającego zwyczaju własnoręcznego tworzenia pisanek i palm wielkanocnych.

KATEGORIE KONKURSOWE:

– Pisanka wielkanocna wykonana techniką tradycyjną

– Pisanka wielkanocna wykonana techniką współczesną

– Palma tradycyjna (indywidualna i zbiorowa)

UCZESTNICY KONKURSU:

Uczestnikiem konkursu może zostać każdy mieszkaniec województwa lubelskiego, którego praca zostanie zakwalifikowana przez miejscowy Urząd Gminy lub gminne instytucje kultury. Do udziału w konkursie szczególnie zapraszamy twórców ludowych, członkinie kół gospodyń wiejskich, a także dzieci i młodzież szkolną.

ETAPY KONKURSU I WARUNKI UCZESTNICTWA:

W konkursie każda gmina z terenu województwa lubelskiego może wytypować dwie pisanki wielkanocne (jedną wykonaną techniką tradycyjną, drugą wykonaną techniką współczesną) oraz jedną palmę wielkanocną wykonaną techniką dowolną (tradycyjną, współczesną, indywidualną, grupową). Urzędy Gminy (najlepiej w porozumieniu z miejscowym domem kultury) dokonają wyboru prac konkursowych i przekażą je do macierzystego starostwa powiatowego. Warunkiem dalszego udziału w konkursie jest dostarczenie przez właściwe starostwa powiatowe (z terenu województwa lubelskiego) prac konkursowych do dnia 8 kwietnia 2019 roku do godziny 12:00 wraz z prawidłowo wypełnionymi kartami zgłoszeniowymi, pocztą lub osobiście na adres: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, ul. Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin. Osoby odpowiedzialne: Aleksandra Kęcik, Aleksandra Strzałkowska Chojnacka. Każda praca musi być opatrzona opisem zawierającym: – imię i nazwisko autora – pieczątkę Urzędu Gminy – kategorię konkursową.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:

– Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora, która przyzna nagrody i wyróżnienia.

– Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa.

– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 14 kwietnia 2019 roku podczas wspólnej imprezy tradycyjno-obrzędowej na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej.

– Do udziału w imprezie zaproszeni są wszyscy zakwalifikowani uczestnicy konkursu wraz z dwiema osobami towarzyszącymi.

– Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.

dodatkowe informacje i karta zgłoszenia -> TUTAJ